Regulamin Konkursu #ZgadnijMnie

REGULAMIN KONKURSU “#ZGADNIJMNIE
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Quest Cage spółka cywilna, ul. Dębowa 65/2, 40-109 Katowice, NIP: 6342935369
przy współpracy z KA-SYSTEM ul. Stawowa 3, 40-095 Katowice, NIP 6411837228

2. Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu.

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 r.ż. mogą wziąć udział w konkursie za pozwoleniem opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem konkursu #ZgadnijMnie

b) spełnienie warunków podanych w §3

c) zaznaczenie „lubię to” funpagów Organizatorów (https://www.facebook.com/cybermagia/)

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego konkursu. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Co znajduje się w tajemniczej skrzynce?” wraz z hasztagiem #ZgadnijMnie

2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która jako pierwsza, w komentarzu pod postem konkursowym poda najdokładniejszy opis przedmiotu schowanego w pudełku.
(but<czerwony but<czerwony adidas)

3. Skrzynki konkursowe znajdują się fizycznie w siedzibach organizatorów

  1. Quest Cage Escape Room, ul. 3-maja 6-8/3 w Katowicach
  2. Ludiversum, ul. Kamienna 7 w Katowicach
  3. Wrotkarnia, ul. Dąbrówki 10 w Katowicach
  4. MKBowling, ul. Kościuszki 229 Galeria Libero w Katowicach
  5. Cybermagia ul. Stawowa 3 Oficyna w Katowicach

4. Przedmioty konkursowe zostaną schowane w dedykowanym pudełku od Quest Cage Escape Room.

Do pudełka nie można zaglądać!

Można pudełko zważyć, podnieść, ostrożnie potrząsnąć, powąchać, zbadać w sposób nie ingerujący w jego naturalną formę.

Ozdoby na Pudełku są znakami rozpoznawczymi Organizatora/Współorganizatora i nie muszą być podpowiedzią do zawartego w środku przedmiotu.

Przedmioty są nawiązaniem do branży Organizatora/Współorganizatora

5. Konkurs będzie przeprowadzany w cyklach tygodniowych rozpoczynając od dnia 14 sierpnia 2020 do dnia 9 października 2020. każdego tygodnia konkursu w pudełku będzie chowany inny przedmiot

6. Każdy uczestnik może wstawić tylko jeden komentarz, komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy. Akceptowalne jest usunięcie komentarza i wstawienie nowego jeśli uczestnik chce zmienić swoją odpowiedź.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodę można odebrać w siedzibie organizatora lub może zostać przesłana pocztą elektroniczną jeżeli jest taka możliwość.

2. Nagrody w Konkursie są ogłaszane na fanpage’ach organizatorów w trakcie trwania konkursu.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną w przeciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, do odwołania.