REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY I REZERWACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin świadczenia usługi sprzedaży i rezerwacji drogą elektroniczną, usług świadczonych przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA z wykorzystaniem serwisu internetowego www.cybermagia.com.pl obowiązuje od dnia 01.02.2017 roku do dnia jego odwołania lub zmiany przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA

§1
DEFINICJE

Regulamin –  Regulamin świadczenia usługi sprzedaży i rezerwacji drogą elektroniczną oraz  określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego na platformie www.cybermagia.com.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu platformie www.cybermagia.com.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www. cybermagia.com.pl , za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z rezerwacji drogą elektroniczną usług świadczonych przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA

Usługodawca – usługodawcą (sprzedającym) jest firma KA-SYSTEM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ( 41-708) ul. Pawła 17 lok 2,  NIP: 641 255 37 57, Regon 388926580, KRS 0000900552,  która prowadzi działalność pod marką Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony internetowej w celu korzystania z usług rezerwacji i zakupu drogą elektroniczną świadczonych usług przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA

Usługa rezerwacji – usługa rezerwacji świadczona drogą elektroniczną na usługi świadczone przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA za pośrednictwem strony internetowej www. cybermagia.com.pl

Produkty – towary oferowane przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA w Serwisie Internetowym, w tym Gogle VR, akcesoria komputerowe, Gry planszowe itp. oraz Vouchery;

Voucher – Produkt uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA.

Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w serwisie internetowym

§2
Usługa rezerwacji

Usługodawca oferuje Usługobiorcom poprzez korzystanie ze strony internetowej www. cybermagia.com.pl możliwość:

 1. zawierania umów drogą elektroniczną przedmiotem której jest dokonywanie rezerwacji drogą elektroniczną, obejmującej: termin, miejsce i rodzaj  usługi świadczonej przez Usługodawcę
 2. udostępnianie informacji na temat aktualnego harmonogramu usług i ich dostępności

Usługodawca oferuje również Usługobiorcom, posiadającym własne konto STEAM i licencje na uruchamiane programy, za wyjątkiem programów na które Usługodawca posiada licencje komercyjne – możliwość korzystania ze stanowisk Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA na potrzeby uruchamiania własnych gier.

§3
Towary

 1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba. że opis towaru mówi inaczej.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Każda wątpliwość dotycząca określonych produktów powinna być skonsultowana ze Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA we własnym zakresie.

§4
Ceny

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN.
 2. Jeżeli nie wskazano inaczej, prezentowane ceny są ostatecznymi cenami zawierającymi podatki.
 3. Ceny zaakceptowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili zrealizowania zamówienia ale nie dłużej niż 7 dni roboczych.
 4. Numer konta dla płatności przelewem: 87 1140 2004 0000 3702 8130 5729. W tytule należy podać numer zamówienia.

§5
Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.
 2. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do płatności i odbioru towaru.
 3. Wybrane zamówienia mogą zostać przez nas dodatkowo potwierdzone telefonicznie lub mailowo.

§6
Dostawa

 1. Czas realizacji Zamówienia na Produkt wynosi do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą Voucherów, w przypadku zakupu Voucherów są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, w terminie do 24 godzin po opłaceniu Zamówienia.
 4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA powiadomi o tym Klienta na adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków. Jeśli niedostępne są niektóre Produkty wskazane w Zamówieniu bądź jeśli Produkt może zostać dostarczony, ale w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1, Klient może podjąć decyzję o anulowaniu części bądź całości Zamówienia.
 5. Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z  Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA. Ograniczenie to nie dotyczy produktów sprzedawanych w formie elektronicznej.
 6. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 7. Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.

§7
Warunki zawarcia i rozwiązania umowy rezerwacji

 1. Warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji terminu i rodzaju usługi za pośrednictwem strony internetowej www. cybermagia.com.pl jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z regulaminem określającym zasady i przeciwwskazania do korzystania z symulatorów i urządzeń wirtualnej rzeczywistości.
 2. Dokonanie pełnego, prawidłowo przeprowadzonego procesu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www. cybermagia.com.pl jest równoznaczne z zakupem usługi, a zapłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
 3. Dokonanie rezerwacji przez Usługobiorcę pociąga za sobą skutek braku możliwości skorzystania z tej samej rezerwacji ( to samo miejsce, czas i usługa ) przez innego Usługobiorcę – dlatego też, mając na uwadze uregulowanie zawarte w pkt 2 niniejszego paragrafu –  Usługodawca nakłania do świadomego dokonywania transakcji rezerwacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji usługi w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Usługobiorcę przez systemy weryfikujące, bank oraz firmę rozliczającą transakcję.

§8
Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, spowodowane m.in.:

– działaniem siły wyższej,

– nagłymi awariami działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, czy też sprzętu Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania serwisów technicznych i aktualizacji strony internetowej i serwisów na niej dostępnych oraz dokonywania prac konserwacyjnych, których skutkiem może być czasowe ograniczenie możliwości korzystania ze strony internetowej.

§5
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy składać pisemnie na adres KA-SYSTEM POLAND Sp. z o.o., 40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 2
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę
 3. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje przekazane drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, w ramach świadczonej usługi rezerwacji, objętej przedmiotem niniejszego regulaminu – mają na celu wyłącznie przeprowadzenie transmisji i nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne w zwykłych warunkach  dla zrealizowania usługi rezerwacji.
 2. Usługodawca oświadcza, że dane przekazane przez Usługobiorcę w ramach procesu dokonywania rezerwacji usługi drogą elektroniczną ograniczają się do niezbędnego minimum, mając na uwadze ochronę danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Zakres tych informacji nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby.
 3. Usługodawca informuje, że  trakcie korzystania z usługi, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies”, których instalacja jest warunkiem korzystania z serwisów udostępnionych na stronie internetowej www. cybermagia.com.pl

§7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany treści niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że do dokonanych transakcji rezerwacji, których usługa nie została jeszcze wykonana – obowiązuje treść regulaminu z dnia dokonania rezerwacji.

Niniejszy regulamin objęty jest prawem autorskim.

Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.